The twelfth particle physics phenomenology workshop

16-19 May 2017, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan

 International Advisory Committee

 • Yuan-Han Chang (NCU)
 • Kuang-Ta Chao (Beida)
 • Hai-Yang Cheng (IoP, AS)
 • Jack Gunion (Davis)
 • Kaoru Hagiwara (KEK)
 • Wei-Shu Hou (NTU)
 • Yee B. Hsiung (NTU)
 • Jihn E. Kim (Seoul)
 • Shih-Chang Lee (AS)
 • Local Organising Committee

 • Chia-Hung Chang (NTNU)
 • Pao-Ti Chang (NTU)
 • We-Fu Chang (NTHU)
 • Wen-Chen Chang (AS)
 • Chuan-Hung Chen (NCKU)
 • Chuan-Ren Chen (NTNU)
 • Jiunn-Wei Chen (NTU)
 • Kingman Cheung (NTHU)
 • Cheng-Wei Chiang (NTU)
 • Chun-Khiang Chua (CYCU)
 • Xiao-Gang He (NTU)
 • Hsiang-Nan Li (AS)
 • C.-J. David Lin (NCTU, co-chair)
 • Guey-Lin Lin (NCTU, co-chair)
 • Kin-Wang Ng (AS)
 • Kwei-Chou Yang (CYCU)
 • Tzu-Chiang Yuan (AS)

 • Copyright © The Twelfth Particle Physics Phenomenology Workshop.2017